Privacyverklaring.

Majero Fotografie, gevestigd in Emmer-Compascuum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Verlengde Scholtenskanaal oz 1

+31 621818158

majerofoto@gmail.com


Website:

www.majero-fotografie.nl


Margaret Fuhler is de Functionaris Gegevensbescherming van Majero Fotografie. Zij is te bereiken via majerofoto@gmail.com


Persoonsgegevens die ik verwerk:

Majero Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor en achternaam

- Adres gegevens

- Telefoonnummer

- E-mail adres

- Foto’s (en het product)

- Contract


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neen dan contact met mij op via majerofoto@gmail.com dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik de persoonsgegevens verwerk.

Majero Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Majero Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens zoals ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming.

Majero Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Majero Fotografie) tussen zit.Hoe lang ik persoonsgegevens bewaren.

Majero Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Majero Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


WeTransfer.

De foto’s die via WeTransfer worden verzonden zijn bij WeTransfer 7 dagen beschikbaar. De foto’s die worden verzonden via WeTransfer zijn: de voorselectie en het eindproduct, de digitale foto’s.


Mail.

Mails worden aan het einde van het jaar waarin de opdracht is afgerond verwijderd. Met afronden wordt bedoeld: het eindproduct afleveren en/of de betaling ontvangen.


Drukwerk.

Foto’s en gegevens die nodig zijn om drukwerk voor de klant te realiseren worden 2 tot 12 maanden bewaard bij de drukker, afhankelijk van de drukker.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die bij gebruiken.

Majero Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwering van jouw persoonsgegevens door Majero Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar majerofoto@gmail.com


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BZN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 3 weken op jouw verzoek.


Majero Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig.

Majero Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met Majero Fotografie.